КОНКУРС ЗА СТИМУЛИРАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

        Ги известуваме сите ученици, сите паралелки, од нашето училиште дека, врз основа на Правилникот за стимулирање на постигањата на учениците на ООУ „Тошо Арсов“ –Штип, распишува Конкурс за стимулирање на постигањата на учениците.

Конкурсот   ќе биде  истакнат на огласната табла од училиштето и на веб страната на училиштето.

КОНКУРС ЗА СТИМУЛИРАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Критериуми за избор:  

  1. За континуирано одличен успех                                                   50 бода
  2. Учество на :

Учество на државни натпревари

а) за освоено прво место                                                                               25 бодови

б) за освоено второ место                                                                             10 бодови

в) за освоено трето место                                                                                5 бодови

За учество на регионалени натпревари

а) за освоено прво место                                                                               15 бодови

б) за освоено второ место                                                                             10 бодови

в) за освоено трето место                                                                                5 бодови

Учество на општински натпревари

а) за освоено прво место                                                                                 6 бодови

б) за освоено второ место                                                                               3 бодови

в) за освоено трето место                                                                                1 бод

Учество во СУА                                                                                               5 бодови

Учество на натпревари со екипа на училиштето                                     5 бодови

Учество на распишани државни конкурси по разни поводи

а) за добиена прва награда                                                                           8 бодови

б) за добиена втора награда                                                                         5 бодови

в) за добиена трета награда                                                                          2 бодови

Учество на распишани општински конкурси по разни поводи

а) за добиена прва награда                                                                          3 бодови

б) за добиена втора награда                                                                        2 бодови

в) за добиена трета награда                                                                        1 бод

Учество на квизови

 а) за освоена награда                                                                                  5 бодови

  Краен рок за доставување на документи е 10.06.2021 година. Врз основа на приложената документација на ученикот, одделенскиот наставник, предметниот наставник и/или училишна Комисија и увидот во педагошката документација, училишната Комисија ќе врши бодирање,  ќе направи ранг листа на кандидатите и истата ќе ја достави до Наставничкиот Совет кој ќе донесе одлука за видот на пофалби и награди и ќе го запознае Советот на родители и Училишниот одбор.

  Документите да се достават до училишната Комисија  во печатена форма:

  • Пријава   ;
  • Дипломи за освоени награди, пофалници и други признанија (во копија).

 Училишна комисија:

 – Наташа Ефтимова-Претседател

 – Сунчица Ташкова –Член

-Љупка Ивановска-Член

-Катерина М. Савевска-Член

-Ристо Ангелов-Член

-Билјана Насева-Член

-Емилија Арсова-Член

07.06.2021 година                                                                                Директор:

                                                                                                      Фросина Маџарова