Листа на слободни изборни предмети

ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ИЗВОРНИ ПРЕДМЕТИ

(за четврто одделение основно образование)

1. Изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата:

(1) Македонски јазик

(2) Математика

(3) Ликовно образование  

2. Изборни предмети за поддршка на интереси на учениците кои не се дел од наставните предмети:

(1) Фигури од хартија

(2) Театарски работилници 

(3) Градинарство и хортикултура

3.Изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот развој на учениците

(1) Разрешување конфликти

(2) Финансиска писменост

(3) Мултикултурни работилници

4. Изборни предмети од спортско-рекреативен карактер

(1) Ракомет

(2) Кошарка

(3) Фудбал