Листа на слободни изборни предмети

СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВТОР ОБРАЗОВЕН ПЕРИОД (IVVI ОДД)

УЧЕБНА 2022/2023Г

ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ИЗВОРНИ ПРЕДМЕТИ

(за четврто и петто одделение основно образование)

  1. Изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата:

(1) Математика

(2) Жените низ историјата

(3) Математика

(4) Програмирање

(5) Ликовно образование 

  • Изборни предмети за поддршка на интереси на учениците кои не се дел од наставните предмети:

(1) Градинарство и хортикултура

(2) Театарски работилници 

(3) Фигури од хартија

      3.Изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот развој на учениците:

(1) Мултикултурни работилници

(2) Финансиска писменост

(3) Разрешување конфликти

  • Изборни предмети од спортско-рекреативен карактер:

(1) Кошарка

(2) Ракомет

(3) Фудбал