ООУ„ТОШО АРСОВ“- ШТИП

ЛИСТА НА ОДОБРЕНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ИЗУЧУВАЊЕ НА

СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

ВО УЧЕБНАТА 2022/2023г

(ВТОР ОБРАЗОВЕН ПЕРИОД – ЧЕТВРТО И ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ)

1. СЛОБОДЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ – Цртање, сликање, вајарство –  4то одд.

2. СЛОБОДЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ – Градинарство и холтикултура –  4то одд.

2. СЛОБОДЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ – Фудбал –  4то одд.

4. СЛОБОДЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ – Мултикултурни работилници-  4то одд.

5. СЛОБОДЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ – Градинарство и холтикултура –  4то одд.

1.СЛОБОДЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ – Разрешување на конфликти –  5то одд.

2. СЛОБОДЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ – Финансиска писменост –  5то одд.

3. СЛОБОДЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ – Фудбал –  5то одд.

       Дата                                                                                            В.Д. Директор

  25.8.2022г                                                                                      Коце Харизанов