Вработени во ООУ „Тошо Арсов“, наставен кадар и стручни соработници

Реден бројИме и презимеРаботно место
1Изабела Јованованаставник по англиски јазик
2Каролина Ценованаставник по англиски јазик
3м-р Милена Цветкованаставник по англиски јазик
4Наталија Анастасовнаставник по англиски јазик
5Викторија Поповсканаставник по англиски јазик 
6Александра Богдановнаставник по англиски јазик и македонски јазик
7Наташа Денкованаставник по биологија и природни науки
8Наташа Ефтимованаставник по биологија и природни науки
9Татјана Трајчеванаставник по географија
10Марија Денковнаставник по географија
11Благородна Прилепчанска Николованаставник по германски јазик
12Јасмина Атанасованаставник по германски јазик
13Лилјана Ѓеоргиеванаставник по етика и граѓанско образование
14Серафим Алексовскинаставник по етика на религиите
15Бјанка Лазаревсканаставник по иновации
16м-р Мартин Лапевскинаставник по информатика
17Ване Трпчевнаставник по историја
18Саво Лазовнаставник по историја
19Филип Николовскинаставник по историја
20Марија Стаменованаставник по јазик и култура на Власите
21Емил Нацевнаставник по ликовно образование
22Даниела Иванованаставник по македонски јазик
23Зорица Маневанаставник по македонски јазик
24Јулијана Сулеванаставник по македонски јазик
25Магдалена Ангелескинаставник по македонски јазик
26Валентина Шалеванаставник по математика
27Ефимија Доневанаставник по математика
28Мирјана Акалиеванаставник по математика
29Николина Тодорованаставник по математика
30Ристо Ангеловнаставник по музичко образование
31Тони Василевнаставник по музичко образование
32Анка Ангеловсканаставник по одделенска настава
33Ванѓе Маневанаставник по одделенска настава
34Верица Николованаставник по одделенска настава
35Виолета Арсовсканаставник по одделенска настава
36Гордана Плешкованаставник по одделенска настава
37Емилија Јаневанаставник по одделенска настава
38Елена Камчеванаставник по одделенска настава
39Ивана Костадинованаставник по одделенска настава
40Игор Христовскинаставник по одделенска настава
41Катерина Христованаставник по одделенска настава
42Коце Самарџискинаставник по одделенска настава
43Лидија Кереметчисканаставник по одделенска настава
44Лидија Постолованаставник по одделенска настава
45Љупка Ивановсканаставник по одделенска настава
46Маре Трпчеванаставник по одделенска настава
47Наташа Павлованаставник по одделенска настава
48Ридван Јашаровнаставник по одделенска настава
49Снежана Хилјадникова Петровсканаставник по одделенска настава
50Сунчица Ташкованаставник по одделенска настава
51Тодорка Јовеванаставник по одделенска настава
52Фросина Маџарованаставник по одделенска настава
53Добрила Ренџованаставник по техничко образование
54Адриана Митевскинаставник по физика
55Ѓоше Маџаровнаставник по физичко и здравствено образование
56Елизабета Чичевсканаставник по физичко и здравствено образование
57Миодраг Јовановскинаставник по физичко и здравствено образование
58Ристе Наумовнаставник по физичко и здравствено образование
59Весна Игнатованаставник по хемија и биологија
 

Педагог: Наташа Максимова

Психолог: Стефанија Горѓиева

Секретар: Алексадар Малинов

Благајник: Кети Поцева

Библиотекари: Фросина Радева и Данче Филиповска