Мисија

Динамично училиште во кое се реализира квалитетна и современа настава за сите етникуми, се развива позитивна клима на соживот и секој ученик се збогатува со вештини за вклучување во современото општествено живеење